Pregnacare cho con bú UK

𝐕𝐢̀ 𝐬𝐚𝐨 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐛𝐮́ 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐧𝐞̂𝐧 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐛𝐮́ 𝐦𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐨̂́ 𝐠𝐚̆́𝐧𝐠 𝐚̆𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐚̀ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜

𝐺𝑖𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ đ𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑒̣ 𝑎̆𝑛 3 𝑏𝑎́𝑡 𝑐𝑜̛𝑚 thì 2 𝑏𝑎́𝑡 𝑟𝑢̛𝑜̛̃𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑚𝑒̣ 𝑏𝑒́𝑜 𝑚𝑎̂̀𝑚, 𝑐𝑜̀𝑛 𝑛𝑢̛̉𝑎 𝑏𝑎́𝑡 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑣𝑎̀𝑜 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛. 𝐶ℎ𝑢̛𝑎 𝑘𝑒̂̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑒̣ 𝑡𝑎́𝑜 𝑏𝑜́𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡𝑜̂́𝑐 đ𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑠𝑒̃ 𝑐ℎ𝑎̣̂𝑚 ℎ𝑜̛𝑛

𝑉𝑖̀ 𝑡ℎ𝑒̂́, 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛𝑒̂𝑛 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑢́ đ𝑒̂̉ ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑠𝑎𝑢 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑢̛̃𝑎 " đ𝑎̣̆𝑐 𝑞𝑢𝑎́𝑛ℎ"

====================================

𝐕𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐞̣ 𝐬𝐚𝐮 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐏𝐫𝐞𝐠𝐧𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐬𝐭𝐟𝐞𝐞𝐝𝐢𝐧𝐠

Đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦

𝐒𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡.

𝐏𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐲̀ 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐛𝐮́.

Đ𝐚̣̆𝐜 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐕𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐞̣ 𝐬𝐚𝐮 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐏𝐫𝐞𝐠𝐧𝐚𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐬𝐭-𝐟𝐞𝐞𝐝𝐢𝐧𝐠

𝐒𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐛𝐨̂̉ 𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐯𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐲𝐞̂́𝐮 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐬𝐮̛́𝐜 đ𝐞̂̀ 𝐤𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐦𝐞̣ 𝐬𝐚𝐮 𝐬𝐢𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐡𝐨̂̀𝐢

𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐛𝐨̂̉ 𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐤𝐡𝐨𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐧𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐦𝐞̣ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧, 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐞́ 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐜𝐨́ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐦𝐞̣ 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧

Giá: 390.000đ