kem nắng cell xanh

Kem chống nắng Cell Fusion kiềm dầu nhưng da khô vẫn dùng tốt.

𝘉𝘢̉𝘰 𝘷𝘦̣̂ 𝘥𝘢 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘬𝘦𝘮 𝘤𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘯𝘢̆́𝘯𝘨 𝘊𝘦𝘭𝘭 𝘧𝘶𝘴𝘩𝘪𝘰𝘯 𝘊 𝘯𝘢̀𝘰. Mùa hè mà không có kem chống nắng thì khác gì không mặc quần áo ra đường

𝗗𝗔̀𝗡𝗛 𝗖𝗛𝗢 : 𝗗𝗔 𝗬𝗘̂́𝗨 - 𝗗𝗔 𝗡𝗛𝗔̣𝗬 𝗖𝗔̉𝗠 - 𝗧𝗢̂̉𝗡 𝗧𝗛𝗨̛𝗢̛𝗡𝗚 - 𝗗𝗔 𝗦𝗔𝗨 𝗣𝗛𝗜 𝗞𝗜𝗠/Đ𝗜𝗘̂̀𝗨 𝗧𝗥𝗜̣ 𝗟𝗔𝗦𝗘𝗥 ==> 𝗕𝗼̛̉𝗶 𝘁𝗶́𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 đ𝗮̣̆𝗰 𝘁𝗵𝘂̀ 𝗱𝘂̀𝗻𝗴 𝗰𝘂̛̣𝗰 𝘁𝗼̂́𝘁 𝗰𝗵𝗼 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗹𝗮̀𝗻 𝗱𝗮 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝗻𝗵𝗮̣𝘆 𝗰𝗮̉𝗺 𝘃𝗮̀ 𝘆𝗲̂́𝘂 𝗻𝗲̂𝗻 𝗸𝗰𝗻 𝗖𝗲𝗹𝗹 𝗙𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗖 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗵𝗼𝘁 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗺𝗼̣𝗶 𝗺𝗮̣̆𝘁 𝘁𝗿𝗮̣̂𝗻 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗻𝗮̀𝘆 đ𝗮̂́𝘆 𝗮̣

𝘔𝘢̀𝘶 𝘹𝘢𝘯𝘩: 𝘬𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘴𝘰𝘢́𝘵 𝘯𝘩𝘰̛̀𝘯

𝘒𝘦𝘮 𝘤𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘯𝘢̆́𝘯𝘨 𝘥𝘢̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰 𝘥𝘢 𝘭𝘢̃𝘰 𝘩𝘰́𝘢, 𝘬𝘩𝘰̂, 𝘹𝘪̉𝘯 𝘮𝘢̀𝘶, 𝘴𝘢𝘶 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘳𝘪̣ 𝘭𝘢𝘴𝘦𝘳 𝘷𝘢̀ 𝘱𝘦𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨: 𝘊𝘌𝘓𝘓 𝘍𝘜𝘚𝘐𝘖𝘕 𝘊 𝘓𝘢𝘴𝘦𝘳 𝘚𝘶𝘯𝘴𝘤𝘳𝘦𝘦𝘯

Dành cho mọi loại da.

Giá: 390.000đ